Tramitació Targeta sanitària per a nadons

Inscripció del nadó com a beneficiari a la Seguretat Social
El pare o la mare ha d’adreçar-se a:
Oficina de l’CAISS (Centre d’ Atenció i Informació de la Seguretat Social)
Passeig Nou, 2
17600 Figueres
Telefon 972 50 03 65


Heu de portar la següent documentació:
1. DNI/ NIE de la persona que vol tenir el nadó com a beneficiari.
2. Llibre de família (amb la inscripció del nadó).
3. En cas que no es tingui llibre de familia el certificat de naixement del nadó
4. En cas d’estrangers el certificat de residència del nadó o resguard d’haver-lo sol·licitat.