Document de Voluntats Anticipades

 DVA: Document de Voluntats Anticipades

 

Es pot presentar en qualsevol format, sempre que s’identifiqui el sol·licitant, els testimonis i els criteris i situacions que cal tenir presents en cas necessari.

Els centres de l’ICS disposen d’un model per poder-lo facilitar a les persones que ho demanin.

 

1a. Opció

 

Descripció Documents que cal presentar
El DVA és un document en el qual l’usuari, en plenes facultats mentals, i en presència de testimonis, manifesta la seva voluntat sobre els tractaments que vol que se li apliquin o no, en cas que per causa d’una malaltia greu no pugui expressar-ho per sí mateix.

S’ha d’enviar al Registre Central del DVA, al departament de Salut (Trav.de les Corts, 131-159  08028 Barcelona)

  • A l’EAP s’ha d’escanejar el DVA i penjar-lo al SIAP. Avisar el metge perquè ho reinformi a l’eCAP.
Regulació normativa
DECRET 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades

 

 

 

 

2ª. Opció si voleu fer-lo més extens :

 

Què és? És el document, adreçat al metge responsable, mitjançant el qual com a persones majors d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, doneu les instruccions a tenir en compte en cas que us trobeu en una situació en què les circumstàncies no us permetin d’expressar personalment la vostra voluntat.

En aquest document, podeu també designar un representant, que sigui l’interlocutor amb el metge o l’equip sanitari, perquè us substitueixi en el cas que no pugueu expressar la vostra voluntat.

Com? Davant de notari o bé de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar. Dos d’aquests testimonis, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb vosaltres.

No es poden tenir en compte voluntats anticipades que incorporin previsions contràries a l’ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no es corresponguin exactament amb el supòsit del fet que heu previst a l’hora d’emetre-les. En aquests casos, s’ha de fer l’anotació raonada pertinent a la vostra història clínica.

 
On? Al centre sanitari on se us atén, excepte els documents de voluntats anticipades fets davant de notari. Aquest document de voluntats anticipades s’ha d’incorporar a la vostra història clínica.

 

Per a la inscripció al Registre Central cal :

 

  1. Formalitzats davant de notari: Inscripció automàtica al registre del Departament de Salut.

 

  1. Formalitzat davant de testimonis: l’atorgant, el seu representant o el professional del centre el pot presentar directament o enviar per correu al Departament de Salut adjuntant-hi
    • DVA original, o fotocòpia compulsada.
    • Full de Sol·licitud d‘inscripció registral.
    • Fotocòpia compulsada del DNI o passaport de la persona sol·licitant i de cadascun dels tres testimonis. (es pot compulsar al centre on es presenta, posant el segell de l’ABS i escrivint a sobre:” contrastat amb l’original”)